แจ้งเหตุขัดข้อง ฉุกเฉิน

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เหตุขัดข้องที่เกี่ยวกับระบบทั่วไป